HYPO PROTECT

Verzeker het project van uw toekomst

Home > Wettelijke bepalingen


Wettelijke bepalingen

  • Algemene voorwaarden

   GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN. WANNEER U ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT DEZE WEBSITE, ZE BEZOEKT OF ER GEBRUIK VAN MAAKT, GAAT U PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, TUSSENPERSOON OF WERKNEMER BENT, WANNEER U IN DIE HOEDANIGHEID HANDELT, ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE HIERNAVOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN ZONDER DAT U HIERVAN VOORAF SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT.

   INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, VERSCHAF U DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE, BEZOEK ZE NIET EN MAAK ER GEEN GEBRUIK VAN, NOCH VAN DE GEBODEN INFORMATIE EN DIENSTEN


  • Definities

   Informatie : alle informatie in ongeacht welke vorm, onder meer teksten, lay-out, illustraties, software, grafische gegevens of andere items.

   Site :deze website met als URL's: http://www.bnpparibascardif.be

   Gebruiker : de persoon die zich toegang verschaft tot deze site, ze bezoekt of ervan gebruik maakt, met inbegrip van de juridische entiteit waarvan hij (zij) een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer is


  • Verantwoordelijke entiteit

   Deze site wordt beheerd door BNP Paribas Cardif
   De benaming BNP Paribas Cardif hergroepeert de entiteiten Cardif Assurance Vie n.v. en Cardif-Assurances Risques Divers n.v.


  • Hoedanigheid van BNP Paribas Cardif

   De gebruiker aanvaardt dat BNP Paribas Cardif als verzekeraar optreedt en gebruikt met dit doel de geleverde informatie.

   De gebruiker aanvaardt dat die informatie, goederen en diensten door derden aangeboden kunnen worden.

   BNP Paribas Cardif garandeert bijgevolg niet de juistheid, de betrouwbaarheid en / of de volledigheid van die informatie, de kwaliteit van de goederen en diensten, noch de betrouwbaarheid


  • Intellectuele-eigendomsrechten

   De informatie die op deze site verschijnt, is eigendom van Cardif of van derden, en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

   Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging in ongeacht welke vorm en met ongeacht welk middel van de hele site of een gedeelte ervan, met commerciële doeleinden is ten strengste verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten.

   De gebruiker kan alle inlichtingen over de houder van een dergelijk recht bekomen bij Cardif op het hiervoor vermelde adres.

  • Algemene toegangsregels, links naar sites van derden.

   BNP Paribas Cardif heeft het recht, de gebruiker de toegang tot de site te ontzeggen, om ongeacht welke reden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker recht heeft op een schadeloosstelling.

   De informatie op deze site heeft niet tot doel advies te verstrekken en mag dus ook niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. BNP Paribas Cardif is niet aansprakelijk (ook niet in geval van onachtzaamheid) voor de gevolgen van beslissingen die genomen worden op grond van informatie van deze site. De informatie op deze site is louter informatief en betreft geen enkel aanbod. De aanbiedingen worden enkel gedaan en mogen enkel in aanmerking genomen worden indien ze volgens de toepasselijke wetgeving, wettelijk en toegestaan zijn. De aanbiedingen zijn beperkt tot de landen of rechtsgebieden die uitdrukkelijk vermeld zijn en mogen niet in aanmerking genomen worden door personen die zich vanuit een ander land of rechtsgebied toegang verschaffen tot de site, ze bezoeken of ervan gebruik maken.

   De gebruikers moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hun toestaat om toegang te hebben tot die informatie.
   Indien hun recht het hun niet toestaat, mogen ze zich geen toegang verschaffen tot deze site, noch ze bezoeken of ervan gebruikmaken.


  • Aansprakelijkheid

   BNP Paribas Cardif levert aanzienlijke inspanningen om op deze site actuele en waardevolle informatie te verstrekken. Die informatie wordt regelmatig gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

   BNP Paribas Cardif geeft evenwel geen garantie op de informatie, goederen en diensten van de site en ze garanderen evenmin dat de informatie op deze site volledig, actueel, betrouwbaar en correct is.

   De informatie kan bovendien technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. BNP Paribas Cardif kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aanbrengen.

   BNP Pariabs Cardif heeft het recht, de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te onderbreken, en ook om bepaalde inhouden van de site te schrappen, zonder dat de gebruiker daarvan vooraf schriftelijk in kennis wordt gesteld. Deze onderbreking of schrapping zal in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling

   Aangezien het Internet inherent een onbetrouwbaar medium is, aanvaardt de gebruiker dat de via het internet geleverde diensten niet steeds foutloos of ononderbroken zijn.

   Bijgevolg kunnen BNP Paribas Cardif, haar moedervennootschappen, dochterondernemingen, verbonden entiteiten, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, behalve in geval van fraude of bedrieglijk opzet, niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse, onrechtstreekse of andere schade die voortvloeit uit of te maken heeft met de toegang tot of het gebruik van deze site of van een andere door een hyperlink verbonden site, of die de gebruiker kan oplopen als gevolg van, of in verband met (zonder afbreuk te doen aan het gemene recht): - de onderbreking, stopzetting of disfunctionering van de site, voornamelijk in geval van een stopzetting wegens onderhoud of herstelling van het computersysteem of van een technische panne van dat systeem, de servers of de telecommunicatielijnen; - elke diefstal, verlies, vernietiging van gegevens, software of computeruitrusting ten gevolge van een onwettelijke toegang door derden in de computersystemen van Cardif of van de gebruiker, of als gevolg van een virus dat afkomstig is van de site, het internet, of van het computersysteem of een server van BNP Paribas Cardif of van een gebruiker.

   Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

   Het niet inroepen of afdwingen door Bnp Paribas Cardif, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.


  • Verplichtingen van de gebruiker

   De gebruiker houdt zich aan de instructies van BNP Paribas Cardif betreffende de diensten en maakt geen onwettelijk of immoreel gebruik van de site. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechterlijke vervolging.

   De gebruiker maakt gebruik van alle vereiste en gepaste maatregelen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid in verband met het gebruik van deze site. De gebruiker is aansprakelijk voor alle elektronische verkeer met BNP Paribas Cardif, waarbij hij gebruik maakt van een paswoord dat aan de gebruiker is toegekend, alsook voor elk niet-toegestaan gebruik van de site door personen die via de gebruiker toegang kregen tot de site.

   Indien de gebruiker vaststelt dat een derde zich onwettig toegang verschafte tot de site, moet hij BNP Paribas Cardif daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. BNP Paribas Cardif zal dan de vereiste maatregelen nemen om daaraan een einde te maken.

   Tenzij de gebruiker bewijst dat de onwettige toegang tot de site door een derde te wijten is aan een ernstige tekortkoming of aan een bedrieglijk opzet vanwege BNP Paribas Cardif, moet de gebruiker BNP Paribas Cardif schadeloosstellen voor alle kosten, verlies of schade die BNP Paribas Cardif zou kunnen geleden hebben ten gevolge van een onwettige toegang door een derde.


  • Persoonlijke levenssfeer

   De Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing bij de registrering en verwerking van de persoonsgegevens door BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif verbindt zich ertoe, deze wetgeving na te leven bij de registrering en verwerking van uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek op deze site meegedeeld worden.

   Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat BNP Paribas Cardif uw persoonsgegevens registreert en verwerkt voor: marketingdoeleinden, het beheer van de klanten (met inbegrip van potentiële klanten) van CARDIF Assurance Vie NV (met maatschappelijke zetel te 75009 Paris, boulevard Haussmann 1 - zetel filiaal : Bergensesteenweg 1424 te 1070 BRUSSEL - erkende verzekeringsmaatschappij onder nummer FSMA/NBB 979), van CARDIF Assurances Risques Divers NV (met maatschappelijke zetel te 75009 Paris, boulevard Haussmann 1 - zetel filiaal : Bergensesteenweg 1424 te 1070 BRUSSEL - erkende verzekeringsmaatschappij onder nummer FSMA/NBB 978) en van de met deze vennootschappen CARDIF Assurance Vie NV verbonden entiteiten, het voorkomen van fouten, het opstellen van statistieken en tests, commerciële prospectie en direct mailing. U aanvaardt dat deze persoonsgegevens verstrekt worden voor de hiervoor vermelde doeleinden of aan andere personen om wettelijke verplichtingen na te komen of in geval van wettig belang.

   U hebt het recht op inzage en correctie van uw gegevens. Elke persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zijn door BNP Paribas Cardif verwerkte persoonsgegevens in te kijken. Die persoon kan op elk ogenblik de rechtzetting van die gegevens vragen. Om die rechten uit te oefenen, moet u een ondertekend en gedateerd schriftelijk verzoek versturen naar het in paragraaf 2 vermelde adres ter attentie van de Dienst Compliance.

   U kunt bijkomende inlichtingen bekomen door raadpleging van het register van de geautomatiseerde verwerkingen, dat door de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt bijgehouden op het volgende adres: Persstraat 35, 1000 Brussel.

  • Cookies en Java

   Deze site maakt gebruik van JavaTM en Sun MicrosystemsTM. Misschien zijn sommige functies van deze site niet beschikbaar indien de optie Java op de browser niet geactiveerd is. Voor technische details kan de gebruiker de technische documentatie van zijn software raadplegen.

   De "cookies" zijn piepkleine bestanden die op de harde schijf van de gebruiker gekopieerd worden om de site gemakkelijker te kunnen gebruiken. BNP Paribas Cardif maakt occasioneel gebruik van de "cookies" om bepaalde aspecten van haar site te personaliseren.

   Deze site maakt gebruik van "cookies" om de juiste werking van de website te garanderen. Deze slaan de taal van de gebruiker op, de informatie van de open sessie worden ook bewaard om de juiste werking van de formulieren te garanderen.

   Daarnaast worden "cookies" ook gebruikt om de performantiegegevens van een surf-sessie anoniem te analyseren. Dankzij dit kunnen we de goede werking van de site garanderen en nieuwe functionaliteiten testen op bepaalde groepen surfers.

   Tenslotte worden er ook "third-party cookies" gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan onze site. Denk bijvoorbeeld aan cookies afkomstig van Google, Twitter, Facebook of profileringscookies met doel het profiel van de internetgebruiker te bepalen aan de hand van zijn surfgedrag. Zo krijgen de gebruikers advertenties te zien die aangepast zijn aan hun interesses (bijv. cookies van DoubleClick). Deze laatste kan u eenvoudig uitzetten door deze link te gebruiken:www.youronlinechoices.eu/

   De gebruiker kan het gebruik van de "cookies" in belangrijke mate zelf beheren via zijn browser. De gebruiker kan die zodanig configureren dat hij op de hoogte gebracht wordt van de aanmaak van een "cookie" of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

   BNP Paribas Cardif kan geen optimale werking van de site garanderen, indien de gebruiker het gebruik van de "cookies" via zijn browser uitschakelt.


  • Autonomie

   Indien sommige bepalingen van deze algemene voorwaarden als niet-uitvoerbaar worden beschouwd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd en wordt de niet-uitvoerbare bepaling vervangen door een uitvoerbare bepaling die de onderliggende bedoeling van de niet-uitvoerbare bepaling het meest benadert.


  • Vertrouwelijkheid

   Alle informatie of materiaal die naar de Bank wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten


  • Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

   De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de levensverzekeringen. De fiscale wetgeving van de woonstaat van de verzekeringsnemer is toepasselijk op de fiscale en/of sociale lasten die eventueel op de premies worden gelegd. In voorkomend geval is de wetgeving van toepassing van de woonstaat van de vestiging van de rechtspersoon voor wiens rekening de polis gesloten is. De fiscale wetgeving van de woonplaats van de verzekeringsnemer bepaalt de eventuele toekenning van fiscale voordelen vanwege de premies.

   In bepaalde gevallen kan de wetgeving worden toegepast van het land waar belastbare inkomsten verkregen worden. De op de inkomsten toepasselijke belastingen en eventuele andere lasten worden vastgelegd door de wet van de woonstaat van de begunstigde en/of door de wet van het land waar de belastbare inkomsten worden verkregen. Wat de successierechten betreft, is de fiscale wetgeving van de woonstaat van de overledene en/of de wet van de woonstaat van de begunstigde(n) van toepassing


Laatste update op 01/03/2013 - Copyright© BNP Paribas Cardif 2013 - All rights reserved

UW SIMULATIE IN 3 MIN

Capital emprunté

  
Durée

 maanden
Taux

  %

3 redenen om voor
BNP PARIBAS CARDIF
te kiezen

 • Dé verzekeringsspecialist inzake bescherming van leningen
 • De goedkoopste en meest complete schuldsaldoverzekering
 • Een aanbod op maat voor uw project